บริการรับฝาก (Cold Storaging Service)

บริการรับฝากสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์กล่องประเภทต่างๆ

ห้องเก็บสินค้ามีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานที่ -20 องศาเซลเซียส

มีระบบการตรวจสอบและควบคุมสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์และ RFID Technology